Test na ojcostwo – dlaczego warto? Przeskocz do treści

Test na ojcostwo – dlaczego warto?

Test na ojcost­wo jest najpewniejszym sposobem wyk­luczenia lub potwierdzenia ojcost­wa. Z tego powodu – jeśli masz jakiekol­wiek wąt­pli­woś­ci – da Ci całkow­itą pewność. Co jeszcze zyskasz, wykonu­jąc takie badanie genetyczne?

Test na ojcostwo – unormuj sytuację prawną

Dzię­ki pewnoś­ci, jaką da Ci wynik tes­tu na ojcost­wo, możesz unor­mować prawną sytu­ację swo­jej rodziny. Wynik bada­nia wykony­wanego dla włas­nej wiedzy poma­ga pod­jąć decyzję dobrowol­nym uzna­niu dziec­ka (również jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi). Rezul­tat tes­tu pry­wat­nego może być też dowo­dem wstęp­nym w sprawach o ustal­e­nie ojcost­wa, zaprzecze­nie ojcost­wa, spadek czy ali­men­ty. Aby rezul­tat był dowo­dem rozstrzy­ga­ją­cym, test na ojcost­wo musi być wyko­nany z wyko­rzys­taniem określonej procedury.

Test na ojcostwo – ciesz się życiem

Wynik takiego bada­nia zapewni Ci spokój i radość, jakich od daw­na Ci brakowało. Dzię­ki pozby­ciu się dręczą­cych Cię wąt­pli­woś­ci odzyskasz spokój ducha i przy­wró­cisz har­monię wewnętrzną. Zad­basz też o swo­je zdrowie emocjon­alne, zmniejsza­jąc stres i ner­wy, które prze­cież tak nieko­rzyst­nie odbi­ja­ją się na całym życiu. Badanie na ojcost­wo to również szansa na odzyskanie sta­bi­liza­cji i kon­troli we wszys­t­kich aspek­tach oraz przy­wróce­nie poczu­cia bezpieczeństwa.

Test na ojcostwo – popraw relacje

Test DNA na ojcost­wo jest okazją do poprawy relacji i stworzenia szcz­erych więzi – opar­tych na wza­jem­nym sza­cunku i zrozu­mie­niu, bez obwini­a­nia się i oskarżeń. Być może dzię­ki testowi na ojcost­wo uda się odbu­dować związek i stworzyć wspólne plany i marzenia? Daj sobie szan­sę na życie u boku szczęśli­wych ludzi.

Test na ojcostwo – bądź lepszym rodzicem

Dzię­ki możli­woś­ci zaplanowa­nia przyszłoś­ci i zad­ba­nia o dziecko, będzie ono miało zapewnione bez­pieczeńst­wo. Piękne i szczęśli­we dziecińst­wo zapewnią mu też pewność co do pochodzenia i tożsamoś­ci. To jed­na z ważniejszych potrzeb każdego człowieka, dlat­ego powin­na być zaspoko­jona. W prze­ci­wnym razie dziecku grożą stres, chaos i kłopo­ty emocjon­alne, również w dorosłym życiu.

Co ważne, pewność co do ojcost­wa jest dla mężczyzn szan­są na lep­sze wypeł­ni­an­ie roli ojca, a dla kobi­et – na odzyskanie poczu­cia bez­pieczeńst­wa, tak istot­nego dla pięknego życia rodzinnego.

Zadzwoń terazZadzwoń teraz